Kniha o japonské kaligrafii.
Zaměřená na spiritualitu japonské kaligrafie.
Na proces poznání skrze kaligrafii.

My book about the Japanese calligraphy.
It focuses on its spirituality.
On the process of learning through calligraphy.

Kniha Japonská kaligrafie vznikla jako diplomová práce na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni roku 2019.

My book "Japanese calligraphy" originated as my Master's thesis at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in Pilsen in 2019.

Knihu jsem napsala, graficky upravila a vysázela.
Prošla odbornou, stylistickou a jazykovou korekturou.
Chci ji vydat.

I wrote the book, did the graphical design and typesetting.
It went through a peer review as well as stylistic and language proofing.
I would like to publish it.

Kniha je srozumitelná českému čtenáři i bez znalosti japonského písma.
Návrat k duchovním disciplínám je v dnešní společnosti velmi aktuální.

A Czech reader can understand the book even without being able to read the Japanese script.
Going back to spiritual disciplines is a timely topic in today's society.

Dozvíte se:
Co je to japonská kaligrafie?
Co znamená, že je zrcadlem kaligrafovy duše?
Proč je kaligrafie v asijských zemích považována za nejhodnotnější umění?
Proč nám připadá kaligrafie tak nádherná, v čem spočívá její krása?

You will learn about:
What is Japanese calligraphy?
What does it mean when one says: "Calligraphy is a mirror of the calligrapher’s soul."
Why is calligraphy considered the most valuable art in Asian countries?
Why does calligraphy appear to be beautiful, wherein lies its beauty?

Shrnula jsem, jak funguje japonské písmo a v čem je výjimečné. Nastínila jsem kaligrafické styly a na ukázkách si čtenář může znaky porovnávat. Vysvětlila jsem, co pro mě znamená studium kaligrafie. Popsala jsem kaligrafické náčiní, které je pro tvorbu nesmírně důležité. Vysvětlila jsem práci s energií a práci s kompozicí. Krátká kapitola se věnuje specifické japonské kultuře dó. Dó neboli cesta se objevuje v mnoha různých japonských disciplínách, nejenom v kaligrafii. Na závěr knihy jsem třem kaligrafům položila pár otázek. Čtenář si tak může můj názor porovnat s jinými. Vlastní názor si pak sám lépe utvoří.

Knih o japonské kaligrafii je v češtině minimum. Často jsou to navíc knihy, které se omezují jen na techniky práce, popis pomůcek apod. Duchovní aspekt nebývá moc zahrnut, často je jen naznačen. Grafická úprava také zrovna nevybízí k pochopení krásy písma.

Rozhodla jsem se vytvořit takovou knížku, která se zaměří na duchovní aspekt kaligrafie, a pečlivě ladila formální krásu knihy jako objektu.

I summed up how the Japanese writing system works and why it is unique. I outlined calligraphic styles and readers can compare characters in provided examples. I explained what calligraphy means to me. I described tools, which are very important in the process of calligraphy. I explained how to work with energy and composition. One short chapter is about a specific Japanese culture called "dó". "Dó" or "The way" is included in many Japanese disciplines, not only in calligraphy. At the end of the book I asked three calligraphers a few questions. Readers can compare my opinion with that of others. That way they can better formulate their own.

There are few books about caligraphy in the Czech language. They are often limited to talking about working techniques, describing tools, etc. The spiritual aspect is usually not included and if so, then only briefly. Their design also tends to not facilitate the understanding of beauty of characters.

I decided to create a book, which concentrates on the spiritual aspect of calligraphy, and tended carefully to the formal beauty of the book as an object.

Ze srdce děkuji manželům Kučerovým.
Mari Kučera je výborná kaligrafka, která mi pomohla pochopit kaligrafii a stále mi pomáhá na cestě poznání. Václav Kučera je specialistou na Japonsko (tradiční řemesla, podnikání v Japonsku, překlady…)

My warmest thanks go to Mr. and Mrs. Kučera.
Mari Kučera is an excellent calligrapher who helped me understand calligraphy and is still helping me on my journey of knowledge. Václav Kučera is a specialist on Japan (traditional crafts, doing business in Japan, translations…)

diplomová práce, 2019
digitální tisk, 180 × 290 mm, 76 stran
pedagogické vedení: prof. Rostislav Vaněk a doc. MgA. Kristina Fišerová
stylistická a předtisková korektura: Ing. Eva Franková
jazyková korektura: Soňa Čapková
použité písmo Source Han Sans CJK Japanese
papír Munken Print Cream 115 g/m2
Tisk Indigoprint s. r. o.
Knihařské zpracování BcA. Kamila Nováková
fotografie: @zincak

Master's thesis, 2019
digital print, 180 × 290 mm, 76 pages
teachers: prof. Rostislav Vaněk and doc. MgA. Kristina Fišerová
stylistic proofing by Ing. Eva Franková
language proofing by Soňa Čapková
typeface Source Han Sans CJK Japanese
paper Munken Print Cream 115 g/m2
Printed by Indigoprint s. r. o.
Bookbinding by BcA. Kamila Nováková
photography by @zincak