S láskou k písmu, typografii a kaligrafii

Jsem grafická designérka s láskou k písmu, typografii a kaligrafii. Tvořím kaligrafická přání a sešity vyrobené technikou letterpress. Výrobky si můžete ode mě koupit či mě oslovit ke spolupráci na vašem projektu.

Jsem nadšenec, který zbožňuje barvy, tvary, struktury, chutě, vůně a písmo!

Mám ráda život a prožívám ho všemi smysly.

Grafický design nepovažuji jenom za vizuální disciplínu. Měl by být slyšet, chutnat a dopřávat hmatové a čichové počitky.

Stále rozvíjím svoji citlivost a chci rozehrávat jemné struny smyslů skrze svoji tvorbu.

Jako svůj nejoblíbenější prostředek používám výtvarný jazyk písma. Písmo považuji za nositele obsahu, myšlenky, a zároveň se mi líbí jeho emoční působení skrze jeho tvarosloví.

S písmem těsně souvisí kniha. Miluju knihy! Jsou mojí obsesí.

Kniha je pro mě objekt, který nese příběh, myšlenky. Baví mě hledat výtvarnou formu k příběhu, ráda hledám ideální písmo, kompozici, barvy či papír.

Bydlím v Praze na Vinohradech.

Ráda se nechávám inspirovat a ráda inspiruji druhé.

Vítejte na typopikniku a dobrou chuť!

Ocenění

2019

Nominace Best Paperman Cover
návrh obálky pro časopis společnosti Antalis

2018

Dobrý studentský design, 2018
Knížky o písmu

2018

Nominace na Národní cena za studentský design, 2018
Divoká Šumava

2017

návrh nové etikety Fruttimo
3. místo

2017

Knížky o písmu
Nejkrásnější česká kniha roku 2016
užší výběr v kategorii studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

2015

Weltformat
nominace v rámci plakátové soutěže na téma vizuální skandál

Výstavy

2020

2020 Sutnarka Graphic works
japonské piktogramy
Galerie Nová síň, Praha

2019

Výstava kaligrafie a tušová malba, téma pohyb
Týnská literární kavárna, Praha

2018

Czech Image
Galerie českých center – Praha, Madrid, Tokio

2017

Výstava Fruttimo
Galerie Czechdesign – Praha

2017

Shapes
Galerie Ladislava Sutnara – Plzeň

2014

Výstava fotografií 5+1, Babička
Týnská literární kavárna, Prague

Studium

2016—2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
magisterské studium
grafický design, motion design
prof. Rostislav Vaněk, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017
Miami University
experience design
zahraniční studijní pobyt, USA

2013—2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
bakalářské studium
vizuální komunikace
doc. František Steker

09/2015—02/2016
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
zahraniční studijní pobyt

2009—2013

Střední průmyslová škola grafická Praha
polygrafie

Osobní život

2022

sňatek
rodné příjmení Ilona Horníčková

2021

narození syna Aloise

With love for type, typography, and calligraphy

I am a graphic designer with love for type, typography, and calligraphy. I make calligraphic greeting cards and notebooks manufactured using the letterpress technology. You can purchase my products here or invite me for collaboration on your project.

I am an enthusiast who loves colors, shapes, structures, tastes, smells and typefaces!

I love my life and enjoy it with all my senses.

I don’t consider graphic design to be only a visual subject. It should also be heard, have a taste and provide tactile and olfactory stimuli.

I am still working on my sensibilities, and I want to act on yours through my work.

My most favorite medium is the artistic language of typefaces. I view typefaces as bearers of content, thought, and I like their emotional expressiveness that they carry in their shapes.

A typeface is closely connected with a book. I love books! They are my obsession.

A book is an object that has story and provokes me to think. I enjoy finding a visual form for a story, the ideal typeface, composition, colors, and paper.

I live in Prague.

I like to be inspired and to inspire others.

Welcome to typopiknik and enjoy!

Awards

2019

Nominated: Best Paperman Cover
magazine cover design for Antalis

2018

Awarded: Outstanding student design, 2018
Books about typefaces

2018

Nominated: National award for student design, 2018
Wild Bohemian Forest

2017

Awarded: 3rd place
soft-drink bottle label design for Fruttimo

2017

Nominated: The most beautiful Czech book of 2016
Books about typefaces
selected in the category of submissions by students of graphic and polygraphic schools

2015

Nominated: Weltformat
competition with the topic of a visual scandal

Exhibitions

2020

2020 Sutnarka Graphic works
Japanese icons
Nová síň Gallery, Prague

2019

Exhibition of calligraphy and japanese ink painting (sumi-e)
Týnská literární kavárna, Prague

2018

Czech Image
Czech Centers gallery – Prague, Madrid, Tokio

2017

Fruttimo Exhibition
Czechdesign gallery – Prague

2017

Shapes
Ladislav Sutnar gallery – Pilsen

2014

Exhibition of photos 5+1, project Grandma
Týnská literární kavárna, Prague

Studies

2016—2019

Ladislav Sutnar Faculty of design and art
Master’s degree program
graphic design, motion design
prof. Rostislav Vaněk, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017
Miami University, OH, USA
experience design
exchange studies

2013—2016

Ladislav Sutnar Faculty of design and art
Bachelor’s degree program
visual communication
doc. František Steker

09/2015—02/2016
Academy of fine Arts Gdańsk
exchange studies

2009—2013

Graphic school Prague
polygraphy

Life events

2022

marriage
maiden name Ilona Horníčková

2021

birth of son Alois