S láskou k písmu, typografii a kaligrafii

Jsem kreativec se zaměřením na písmo, typografii a kaligrafii.
Vystudovala jsem grafický design a usiluji o překračování hranic mezi designem a uměním.

Jsem nadšenec, který zbožňuje barvy, tvary, struktury, chutě, vůně a písmo!

Mám ráda život a prožívám ho všemi smysly.

Grafický design nepovažuji jenom za vizuální disciplínu. Měl by být slyšet, chutnat a dopřávat hmatové a čichové počitky.

Stále rozvíjím svoji citlivost a chci rozehrávat jemné struny smyslů skrze svoji tvorbu.

Jako svůj nejoblíbenější prostředek používám výtvarný jazyk písma. Písmo považuji za nositele obsahu, myšlenky, a zároveň se mi líbí jeho emoční působení skrze jeho tvarosloví.

S písmem těsně souvisí kniha. Miluju knihy! Jsou mojí obsesí.

Kniha je pro mě objekt, který nese příběh, myšlenky. Baví mě hledat výtvarnou formu k příběhu, ráda hledám ideální písmo, kompozici, barvy či papír.

Jsem z Prahy, momentálně žiji v New Yorku.

Ráda se nechávám inspirovat a ráda inspiruji druhé.

Vítejte na typopikniku a dobrou chuť!

Ocenění

2019

Nominace Best Paperman Cover
návrh obálky pro časopis společnosti Antalis

2018

Dobrý studentský design, 2018
Knížky o písmu

2018

Nominace na Národní cena za studentský design, 2018
Divoká Šumava

2017

návrh nové etikety Fruttimo
3. místo

2017

Knížky o písmu
Nejkrásnější česká kniha roku 2016
užší výběr v kategorii studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

2015

Weltformat
nominace v rámci plakátové soutěže na téma vizuální skandál

Výstavy

2020

2020 Sutnarka Graphic works
japonské piktogramy
Galerie Nová síň, Praha

2019

Výstava kaligrafie a tušová malba, téma pohyb
Týnská literární kavárna, Praha

2018

Czech Image
Galerie českých center – Praha, Madrid, Tokio

2017

Výstava Fruttimo
Galerie Czechdesign – Praha

2017

Shapes
Galerie Ladislava Sutnara – Plzeň

2014

Výstava fotografií 5+1, Babička
Týnská literární kavárna, Prague

Studium

2016—2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
magisterské studium
grafický design, motion design
prof. Rostislav Vaněk, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017
Miami University
experience design
zahraniční studijní pobyt, USA

2013—2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
bakalářské studium
vizuální komunikace
doc. František Steker

09/2015—02/2016
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
zahraniční studijní pobyt

2009—2013

Střední průmyslová škola grafická Praha
polygrafie

Osobní život

2023

stěhování do New Yorku

2022

sňatek
rodné příjmení Ilona Horníčková

2021

narození syna Aloise

With love for type, typography, and calligraphy

I am an artist who specializes in type, typography, and calligraphy. I graduated with a MA degree in graphic design. I strive to cross the boundaries between design and art.

I am an enthusiast who loves colors, shapes, structures, tastes, smells and typefaces!

I love my life and enjoy it with all my senses.

I don’t consider graphic design to be only a visual subject. It should also be heard, have a taste and provide tactile and olfactory stimuli.

I am still working on my sensibilities, and I want to act on yours through my work.

My most favorite medium is the artistic language of typefaces. I view typefaces as bearers of content, thought, and I like their emotional expressiveness that they carry in their shapes.

A typeface is closely connected with a book. I love books! They are my obsession.

A book is an object that has story and provokes me to think. I enjoy finding a visual form for a story, the ideal typeface, composition, colors, and paper.

I am from Prague, currently living in New York City.

I like to be inspired and to inspire others.

Welcome to typopiknik and enjoy!

Awards

2019

Nominated: Best Paperman Cover
magazine cover design for Antalis

2018

Awarded: Outstanding student design, 2018
Books about typefaces

2018

Nominated: National award for student design, 2018
Wild Bohemian Forest

2017

Awarded: 3rd place
soft-drink bottle label design for Fruttimo

2017

Nominated: The most beautiful Czech book of 2016
Books about typefaces
selected in the category of submissions by students of graphic and polygraphic schools

2015

Nominated: Weltformat
competition with the topic of a visual scandal

Exhibitions

2020

2020 Sutnarka Graphic works
Japanese icons
Nová síň Gallery, Prague

2019

Exhibition of calligraphy and japanese ink painting (sumi-e)
Týnská literární kavárna, Prague

2018

Czech Image
Czech Centers gallery – Prague, Madrid, Tokio

2017

Fruttimo Exhibition
Czechdesign gallery – Prague

2017

Shapes
Ladislav Sutnar gallery – Pilsen

2014

Exhibition of photos 5+1, project Grandma
Týnská literární kavárna, Prague

Studies

2016—2019

Ladislav Sutnar Faculty of design and art
Master’s degree program
graphic design, motion design
prof. Rostislav Vaněk, doc. Kristina Fišerová

08/2017–12/2017
Miami University, OH, USA
experience design
exchange studies

2013—2016

Ladislav Sutnar Faculty of design and art
Bachelor’s degree program
visual communication
doc. František Steker

09/2015—02/2016
Academy of fine Arts Gdańsk
exchange studies

2009—2013

Graphic school Prague
polygraphy

Life events

2023

moving to New York

2022

marriage
maiden name Ilona Horníčková

2021

birth of son Alois